Kindî kimdir

Kindî – İlk müslüman filozof

5 dakikalık içerik

Kindî, uzun ismiyle Ebû Yûsuf Yakûb İbn İshâk el-Kindî bilinen ilk müslüman filozoftur. Batıda Alkindus olarak tanınan Kindî, İslam dünyasında kaynağını Aritoteles’ten alan Meşşai felsefe geleneğinin kurucusudur. 

Kindî, 796 yılında babasının yönetici olduğu Kufe’de dünyaya gelmiştir. Dini eğitimini alırken matematik ve felsefe öğrenimi de görmüştür. Daha sonra Bağdat’a gitmiştir. Burada daha çok felsefe ile ilgilenmiştir. Grekçe’den Arapça’ya çevrilen eserlerin çeviri çalışmalarında da yer almıştır. Bu süreç Kindî’ye Helen ve Helenistik kültürün bilimsel ve düşünsel yapıtlarını yakından inceleme fırsatı sunmuştur.

Kindî, felsefeden başka mantık, fizik, müzik, tıp ve tabiat tarihi üzerine de eserler vermiştir. Büyük bir bölümü günümüzde kayıp olan 200’den fazla eser ortaya çıkarmıştır. Bu eserlerinden bazıları şunlardır;

 • Kitab fî el-Felsefe el-Ûlâ (İlk Felsefe Üzerine),
 • Risâle fî el-Akl (Akıl Üzerine),
 • Mahiyet el-Ulûm ve Aksâmuhâ (Bilimlerin Niteliği ve Kısımları),
 • Kavl fî el-Nefs (Ruh Üzerine),
 • Risâle fî el-Ahlak (Ahlak Üzerine),
 • Risâle fî el-Medhal ile el- Aritmetika (Aritmetiğe Giriş),
 • Risâle fî İstimal el-Hisâb el-Hindî (Hint Hesabının Kullanımı Üzerine),
 • Risâle fî el-Hîle lî Defi el Ahzân (Üzüntüden Kurtulmanın Yolları),
 • Risale fî Butlâni Dava el-Müddeîn Sanat el-Zeheb ve el-Fidda ve Hudeihim (Altın ve Gümüş Yaptıklarını İddia Edenlerin Hilelerinin Çürütülmesi),
 • Kitâb fî el-İbâne an el-İllet el-Karîbe lî el-Kevn ve el-Fesâd (Oluş ve Bozuluşun Etkin Nedeni Üzerine),
 • Kitâb el-Şuaat (Işınlar Üzerine) Risâle fî Matrah el-Şua (Işınların Yayılımı).

Filozof Kindî aynı zamanda bilimle de ilgilendi

Kindî, felsefenin yanısıra bilimle de ilgilenmiştir. Kimya ve simya alanıyla ilgilenmiş, bakır ve demir gibi metallerden altın oluşturmaya çalışan simyacıların çalışmalarının işe yaramayacağını bu tür çalışmaların aldatmaca olduğunu söylemiştir. Meteoroloji ile de ilgilenerek, hava olaylarının genleşmeyle ilişkili olduğunu söylemiştir. Diğer bir görüşüyse gökyüzünün rengi üzerinedir. Gökyüzünün renginin karanlık uzayın Güneş ışığının havadaki zerreciklere çarpmasıyla lacivert olarak göründüğünü ifade eder. Kindî’nin optikle de ilgilendiği bilinmektedir. Eukleides‘in gözışın kuramını benimsemiştir. Yani ışınların gözden çıktığını savunur. Bununla ilgili pek çok farklı fikir üretmiştir. Ancak daha sonraki bilginler bunu yanlışlamıştır. Kindî’nin bununla ilgilenmiş olması önemlidir. Çünkü bu fikirle daha sonra İbn Sînâ ve İbn el-Heysem de ilgilenmiş ve bu bilginler gözışın kuramını çürütmüşlerdir.

Kindî, Basra’da Mutezile’den tartışma mantığı öğrenmiş, daha sonra Bağdat’a gitmiş ve ölünceye kadar Bağdat’ta hayatını sürdürmüştür. 870 yılında hayata gözlerini kapatmıştır.