açık bilim
/

Açık Bilim her zaman tüm biliminsanlarına açık değildir

16 dakikalık içerik

Açık bilim akademide köklü değişimlerin sinyalcisi olan bir hareket. 2017’de, Montreal Nöroloji Enstitüsü ve Hastanesi tüm beyin görüntülemelerini, klinik demografiklerini ve DNA bilgilerini erişime açarak dünyanın en büyük açık veri deposu haline geldi. Bu hamle, biyomedikal araştırmalar kadar rekabetçi bir alanda şaşırtıcı görünebilir, ancak açıklamalarındaki sebep basitti: “Her şeyi yalnız yapamayacağımızın farkındayız.”

Bu değişim, en köklü bilimsel kurumlarımızı değiştirmek için açık bilim hareketindeki en son gelişmelerden biri. Nitekim, Avrupa Komisyonu ve diğer büyük finansman kuruluşları, açık erişim yayıncılığı hakkındaki planlarını açıkladı bile.

Açık Bilim nedir?

Araştırmacılar Christie Bahlai ve ekip arkadaşları, açık bilimin hedefi, eksik yönleri ve gelişimiyle ilgili bir çalışma yazdı. Christie Bahlai ve ekibinin makalesi, American Scientist‘te yayınlandı.Bilimsel araştırmalarda açık olmaya doğru yönelen küresel bir hareket olan açık bilim, temel olarak bilimsel girişimin hesap verebilirliği ve şeffaflığı ile ilgilidir. Açık bilim, akademik araştırma laboratuvarlarının sınırları içinde veri ve materyalleri (ve fikirleri) tutmak yerine, herkesi gözlemlemek, katkıda bulunmak ve oluşturmak için davet eder. Akademik araştırmacılar, çoğunlukla fon veren, katkıda bulunan, fayda sağlayan ve bazı durumlarda araştırmalarının konuları olan biliminsanlarından oluşan  toplumun bir parçasıdır. Açık bilim hareketinin merkezinde, fiziksel bilimlerden beşeri bilimlere kadar her alanda yapılan araştırmaların, toplumla diyalog içinde yapılması gerektiği inancı vardır. Yani bilimsel uygulamalar için temel örgütlenme ilkesi olarak “açıklığı” öngören bir sorumluluk olması gerektiği vurgulanır. 

Tarihsel olarak bilim gizlidir

Twitterda bilim fenomenlerini takip ettiğimiz bu günlerin aksine tarihsel olarak bilim kültürü yalnız ve çoğu zaman gizli bir çaba olmuştur. Başlangıçta bağlantı eksikliği (laboratuvarlarda izolasyonda çalışan biliminsanları gibi) nedeniyle ve bilimin daha yaygın bir arayış olmasıyla ise biliminsanları arasındaki rekabetin artmasıyla bilimin kapalılığı devam etti. Bilim geleneksel olarak yalnızca fikirleri ilk keşfeden ve bulguları yayınlayan biliminsanlarını ödüllendirirdi. Ancak bu paradigma değişmeye başlıyor. Fikir gizliliğini koruyan “kapalı” uygulamalardan, açıklığın ve paylaşımın ödüllendirileceğini iddia eden bir paradigmaya geçme direnci vardır.

Açık bilim, uygulayıcıları tarafından asil, özverili bir çağrı olduğu için savunucularının çoğu, bu direnişi hızlıca reddedebilir. Araştırmada bu geri tepme incelenmek istenmiştir. Açık bilim, bilimin kendisi ile aynı temel üzerine kuruludur ve ana akım bilimde zaten var olan birçok sistematik engelleri miras alır.

Ancak dönüştürücü teknolojik değişime ve web bağlantısına bir cevap olarak ortaya çıkabilir. İnternetin ortaya çıkmasından önce, bilim nispeten sessiz koşullar altında gerçekleştirildi; Bilimsel bildiriler akademik kütüphaneler tarafından dağıtılmakla sınırlandırıldı, ham verilerin paylaşılması pratik değildi, hesaplama yöntemleri sadece özel tesislerde yapılabilirdi ve tipik olarak ihtiyaç duyulan bir kişi bilime (veya biliminsanlarına) erişmek için bir üniversite topluluğunun üyesi olmaya mecburdu. İnternet ve bilgi işlem teknolojisi, paylaşım, açıklık ve işbirliği konusundaki kısıtlamaları ortadan kaldırdı.

İngiltere’nin bilime açık erişim politikaları

Açık bilim, bir süredir bilimsel sohbetimizin büyüyen bir parçası olmasına rağmen, genellikle “en son konu olan” olarak görülmektedir: arXiv gibi kendiliğinden yatırılan baskı sunucuları (ön baskı sunucuları da denir), 1991’den beri var olmuştur; Halk Kütüphanesi gibi önde gelen açık erişimli yayıncıların 2001’de başlatılması gibi. Bir diğer örnek ise tüm Birleşik Krallık devlet finansman kuruluşları (Research Councils veya RCUK olarak bilinir), 2005’in başlarında açık erişim politikaları başlattı. Açık bilim hareketi, bilimin nasıl yapıldığına dair politikaları giderek daha fazla şekillendiriyor, devletin finansman kuruluşları, özel finansman kuruluşları ve açık bilimin özel yönlerinin mümkün olan yerlerde takip edilmesini şart koşan dergiler.

Oysa, bilimsel sürecin tüm adımlarını kapsayabildiğinden, farklı insanlar için farklı şeyler ifade etmesi doğaldır. Birisi veri toplama, veri analizi, bilgisayar kodu, el yazması, veri yayınlama ve bilimsel yayın sürecini açabilir. Bir arama motoruna “açık bilim” yazarsanız, bunlardan herhangi birini, hepsini veya hiçbirini yapmayan binlerce hedef bulursunuz. Açık-bilim hareketinde ilerlemeyi durduran bu geniş ve belirsiz kapsamın bir yan etkisi de vardır elbette. Bir projenin açık olup olmadığına dair ayrıntılı bir kontrol listesine yakalanıp yakalanmadığına savunucular tarafından sık sık bakılmasıdır. Açık bilimin temelleri, hesap verebilirlik ve şeffaflığın temel hedefine odaklanmak yerine bu olmuştur.

Açık bilime yönelik bütün veya bazı yaklaşımlarına katılmamak için birçok geçerli neden vardır. Bir bilim insanının kariyer aşaması, istihdam istikrarı, finansal koşullar, menşei veya ikamet ülkesi ve kültürel bağlam (ırkları, cinsiyet kimlikleri ve etnik köken dahil) gibi faktörlerin tümü açık bilimin belirli yönlerine engel oluşturabilir. Güç dengesizlikleri, güç hiyerarşileri arasında misilleme riski nedeniyle bazı engelleri desteklemektedir.

Herkesin bilim diyaloğuna erişebilmesi için açık bilimin evrensel olarak erişilebilir olması gerekir. Erişilebilir bir açık bilim herkese hizmet edecektir.

Açık bilim hayati derecede ihtiyaç 

Bu tür erişilebilirlik, bu bilimsel bulgulara ihtiyaç duyanlar için hayati olabilir. Örneğin, nadir hastalıkları olan insanların aile üyeleri, bir ödeme duvarından geçmeyi göze alamaz ve sevdikleri için bakıma ve kaynaklara erişmelerine yardımcı olabilecek bilimsel çalışmaları okuyabilir. Bu nedenle, açık bilim uygulamalarının tüm bilim insanları tarafından eşit olarak erişilebilir olmaması talihsiz bir ironidir.

Açık bilimi eşitsiz bir şekilde erişilebilir kılan engeller iki kategoriye ayrılır: finansal ve sosyal. Mali engeller, bazı bilim insanları için, özellikle kariyerlerinde daha erken yaşta olanlar, iş güvenliğinden yoksun olanlar veya iş için ödenecek finansal kaynakları olmayan kurumlarda, çoğu zaman olanaksızdır. Ücret feragatleri ve ücret ödemek için kurumsal paralar gibi bazı yayın maliyetlerini hafifletecek mekanizmalar olsa da, bazı gelişmekte olan ülkelerden gelen araştırmacılar, öğretim kurumlarındaki araştırmacılar veya genel olarak erken kariyer bilimcileri de dahil olmak üzere, hala eşitsizlikler mevcuttur.

Sosyal engeller daha fazla nüanslıdır ve kolayca ölçülemez. Açık erişim dergileri ve makalelerinin de genç bilim insanlarının kariyer yolları üzerinde güç sahibi olan birçok kıdemli bilim insanı kadar prestij veya etkiye sahip olduğu görülmemektedir.

Açık bilime yönelik engellerin çoğu, tamamen açık erişimli ortamlarda yayıncılık çevresinde var olan sinyallerle daha büyük görünmektedir. Açık bilim daha yaygın olarak kabul gören bir uygulama haline geldiğinde, “altın açık erişim” yayıncılığının (Sherpa / Romeo veri tabanı tarafından tanımlandığı gibi) kullanımına yönelik artan bir vurgu, bir makalenin açılması için ek ücretlerin ödenmesiyle ortaya çıkmıştır. Birçok hükümet ve finansman kuruluşu, bu tür altın-açık erişim yayıncılığını teşvik ve ödüllendirme taahhütlerini benimsemiştir.

Hibe veya kurumun fon kaynakları yerine, bilim insanının kişisel fonlarından açık erişim ücretlerinin ödenmesi duyulmamış bir durum değildir. Ancak, altın açık erişimli yayıncılık yoluyla ortaya çıkan bir uygulamaya uyma ihtiyacı, tam da bunu yapmak için sosyal baskı oluşturabilir.

Savunucular sıklıkla, bir üniversite deposundaki bir makalenin bir kopyasını hazırlamanın ya da arşivlemenin, altın açık erişimli yayıncılıkla aynı hedefleri gerçekleştirdiğini iddia eder. Bununla birlikte, bu tür uygulamalar aynı şekilde değerlendirilmez (baskılar çoğu finansman kuruluşunun açık erişim gereksinimlerini karşılamaz).

Açık bilim oluşturmak, yeni araçların ve ürünlerin geliştirilmesini gerektirmiştir. Örneğin, bilim insanlarının yeni bir istatistiksel analiz paketleri yazması gerekebilir ve bunları bilimsel bir dergi makalesinin geleneksel ürününe ek olarak diğer araştırmacılar için de sunabilirler. Yine de açık araçlar, kodlar veya veri kümeleri çoğu zaman “normal” akademik ürünlerle aynı şekilde değerlendirilmez. Dahası, bu tür bir açıklık, geleneksel, “kapalı” araştırmanın talep ettiği şeyin üstünde ve ötesinde büyük bir zaman yatırımı gerektirir.

Ayrıca açık erişimli dergilere dogmatik bağlılık veya bunlardan kaçınmak, genç biliminsanlarının çalışmaları için en iyi izleyiciyi bulmalarını engelleyebilir.

Açık bilim savunucuları, bu hareketin bilim içinde var olan birçok sorunu tedavi edeceğini iddia etmelerine rağmen, pratikte, bu makalede ortaya koyulan şekilde akademide yaygın olarak bulunan önyargıları ve eşitsizlikleri pekiştirebilir de. Açık bilim tek başına savunucularının çözeceğini iddia ettiği tüm sorunları çözemez, çünkü önyargı ve eşitsizlik sorunları daha geniş kültürümüzde doğaldır.

Makaleyi yazan araştırmacılar son olarak, açık bilimin, bilimde tekrarlanabilirliği ve hesap verebilirliği artırmak için bir itici kuvvet olduğunu söylüyor.

Kaynak; American Scientist